nan

Het kind met het badwater weggooien


Ten slotte denk ik dat we ook het voorstel voor de interne-marktrichtlijn eens goed moeten bekijken en waar nodig bijsturen, om te voorkomen dat we op sociaal gebied het kind met het badwater weggooien. Finally, i think we should closely examine the proposal for the internal market directive and fine-tune it where necessary, to avoid having to throw away the baby with the bath water in the social sphere. We moeten dus niet het kind met het badwater weggooien zonder dat we de zekerheid hebben dat dit proces, waarvoor wij kosten noch moeite hebben gespaard, wordt voortgezet. We should not therefore sell the whole process without receiving assurances that that process, to which we are very committed, will continue. Ik heb de indruk dat velen denken dat zij vooruitgang boeken als zij het kind met het badwater weggooien. I get the impression that there are many people who believe that they can make progress by throwing the baby - and a cleanly-washed baby at that - out with the bathwater. Wij moeten echter niet het kind met het badwater weggooien ; deze opmerking is overigens bedoeld voor de voorzitter.

out with the bath water in removing obstacles to investment! Soms lijkt het er op dat we het kind met het badwater weggooien, zoals bij de zogenaamde ecodesignrichtlijn. At times, there are also apparent attempts to throw the baby out with the bathwater, as in the case of the so-called Ecodesign Directive. We mogen echter niet hals over kop te werk gaan, om te voorkomen dat we het kind met het badwater weggooien. However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater. Maar waarom moeten we het kind met het badwater weggooien? I still don't understand why we have to throw out the baby with the water. Het afdanken van deze succesvolle regelingen zou hetzelfde zijn als het kind met het badwater weggooien. To scrap these successful schemes now would be to throw away the baby with the bath water.

We must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this house would like. We moeten ervoor zorgen dat we dit proces niet in gevaar brengen en in ons grote enthousiasme niet het kind met het badwater weggooien, zoals een Hongaars spreekwoord face zo treffend zegt. We should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the hungarian saying so aptly puts. Als we haast maken met de hervorming van een Verdrag dat nog niet eens volwassen is, zouden we het kind met het badwater weggooien. To rush into amending a treaty which has not yet reached adulthood might be tantamount to throwing out the baby with the bathwater. We moeten nu niet het kind met het badwater weggooien, omdat we bezorgd zijn over de prijzen van afgelopen zomer, en we mogen niet vergeten dat prijzen zowel kunnen dalen als stijgen. Let us beware throwing out the baby with the bathwater because we are concerned about price rises last summer and forget that prices come down as well as. In het duits is er een uitdrukking die ook wel naar het Spaans vertaald wordt: het kind met het badwater weggooien. To use a german expression which can be translated into Spanish, this would amount to throwing the baby out with the bathwater. Als we dat toestaan, komt het erop neer dat we het kind met het badwater weggooien.

Het kind met het badwater weggooien


Publiciteit Publiciteit Publiciteit, uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. The baby out with the bath water the baby out with the bathwater the baby with the bathwater the baby with the bath water. Mijnheer de voorzitter, er bestaat een grappig Hongaars gezegde: " het kind met het badwater weggooien ". Mr President, there is a funny hungarian saying about forks 'throwing online the baby out with the bath water '. Uiteindelijk lijkt het erop dat we door"'s en percentages na te streven, kunnen voorkomen wat een Tsjechisch spreekwoord zo kleurrijk beschrijft als " het kind met het badwater weggooien ". It seems at last that by pursuing"s and percentages we will not end up doing what a czech proverb describes in a colourful way as 'throwing the baby out with the bath water '. We moeten nu niet het kind met het badwater weggooien, wat sommige collega's in dit Parlement wel zouden willen.

Fokkerijfilosofie - eloma hoeve


Dit voordeel van de qct wordt echter verzwakt door de mindere accuraatheid en precisie en de grotere stralingsbelasting van deze apparatuur. Verder zijn er problemen met de vetveranderingen in de wervels die de dichtheidsmetingen mede beïnvloeden als men enkelvoudige qct verricht. De toestellen zijn duur en worden in de regel gebruikt voor urgentere en moeilijkere diagnosestellingen, wat de beschikbaarheid ervan en de ervaring van de onderzoeker reduceert. In bepaalde wetenschappelijke en universitaire centra zijn qtc-apparatuur wel beschikbaar en zijn de uitslagen zeer waardevol. Er zijn nu ook toestellen op de markt, vooral in duitsland, die kwantitatieve computertechnieken toepassen op de voorarmmetingen, pQCT. Daarmee kan men ook ter hoogte van de radius een zuivere trabeculaire botdichtheidsbepaling uitvoeren. De ervaring is gering en vooral de normale waarden zijn met deze toestellen te weinig bestudeerd om algemeen advies te geven.

Men vmindt ze hier en daar nog op afdelingen voor nucleaire geneeskunde. Botdichtheidsbepalingen met de dpa- en dexa-methoden zijn in feite oppervlakte- of area-dichtheidsmetingen van een geprojecteerde integrale wervel, zowel het wervellichaam als de uitsteeksels en gewrichten worden gemeten. Dit geeft wat interpretatiemoeilijkheden bij patiënten met artrose soda en scoliose. Alhoewel laterale opnamen met dexa-toestellen nu mogelijk zijn, bieden deze niet veel betere resultaten op gebied van sensitiviteit vanwege de minder goede preciesheid van de meting en de grotere variantie. Theoretisch worden bij de laterale opnamen alleen de wervellichamen gemeten en vermijdt men de problemen met de processus spinosi en apofysaire gewrichten evenals de invloed van arteriële calcificaties van de aorta. (SPA) wordt uitgevoerd op de voorarm en gebeurt ook met een goedkope nucleaire bron (I131131).

De precisie en de accuraatheid zijn zeer goed. De toestellen zijn klein en handig, goedkoper dan de dexa-apparaten en kunnen voor bevolkingsonderzoek ingeschakeld worden. Het nadeel is dat ze alleen perifeer bot meten en dat bij aandoeningen waarbij er een lokale stoornis is ter hoogte van de voorarm (zoals na een fractuur, bij reumatoïde artritis, hemiplegie en dergelijke) de waarden niet representatief zijn voor de wervelkolom en de heup. Kwantitatieve computertomografie (QCT) is een botdichtheidsmeting met behulp van computertomografie ter hoogte van de wervelkolom. Ze geeft de zuiverste botdichtheidswaarden, namelijk binnen in de wervel, terwijl de dexa-toestellen een geprojecteerde botdichtheid geven van de integrale wervel. Gezien deze meting binnen in de wervel zijn er geen problemen met osteofytose en vaatwandverkalking.

Inhoud zeventiende editie vork


Gelukkig is preventie van botverlies met de leeftijd, rond en na de menopauze, bij immobilisatie of corticosteroïdentherapie nu wel degelijk mogelijk. 6, recent Nederlands onderzoek heeft bij jonge en premenopauzale vrouwen aangetoond dat de botmassa door intensieve lichamelijke activiteit en door calciumsuppletie stijgt. 7 8, aangezien fractuurrisico sterk samenhangt met botdichtheid, kan inhibitie van botverlies of verhoging van botdichtheid fracturen voorkómen. Dit is niet alleen theoretisch zo; een aantal onderzoeken wijst erop dat oestrogeensubstitutietherapie na ovariëctomie de wervelfractuurincidentie deed dalen van 38 naar. 9, er zijn ook aanwijzingen dat heupfracturen zelfs op hogere leeftijd kunnen gereduceerd worden met calcium- en vitamine d-therapie.

10, aangezien preventieve en curatieve behandeling voor osteoporose een verschillend effect kan hebben op trabeculair (wervels) of op corticaal bot (femurhals zal een botdichtheidsmeting op anatomisch verschillende plaatsen zoals wervels en proximaal femur een meer beslissende waarde hebben voor de keuze van medicatie. Fluor en difosfonaten hebben vooral effect op trabeculair en geen of negatief effect op corticaal bot. Welke techniek voor botdichtheidsbepaling? Alhoewel de keuze inderdaad groot is, zal in de praktijk nu en in de toekomst meestal dexa voorhanden zijn. De apparatuur is speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld en gemaakt, is erg accuraat en precies (variatiecoëfficiënt: 1-2 heeft een zeer lage bestralingscoëfficiënt (minder dan een transatlantische vlucht is snel en er is een duidelijk internationaal erkend protocol voor gebruik en interpretatie. De verschillende toestellen zijn gegroeid uit de ervaring met dubbele-fotonabsorptiometrie (dpa waarin een nucleaire energiebron gebruikt werd. In feite verschilt dpa weinig van dexa, behalve dat ze trager en iets minder precies. De energiebron is een nucleaire bron met de daaraan klevende problemen, namelijk hoge kosten en geen constante sterkte.

'de aanneming van een kind

De voorarmmetingen store geven ook waardevolle gegevens, maar de risicobepaling is minder sensitief dan die van de wervelkolom- en de femurmeting. De waarde van de echografische meting ter hoogte van de hiel (calcaneus) is nog niet volledig vastgesteld. Voor wervelfracturen is zij niet sensitief en voor femurhalsfractuurrisico lijken de resultaten er op te wijzen dat echografisch onderzoek beter is dan de dexa-metingen ter hoogte van de wervelkolom en het femur. Mogelijk geeft echografie mask een beter beeld van de structuur (architectuur) en de kwaliteit van het bot en is ze een aanvulling op de dexa-meting. De echografische meting is echter geen goedkope vervanging van de dexa-meting. Een botdichtheidsmeting heeft maar zin als er een klinische (therapeutische) beslissing uit volgt. Wat baat het jaren op voorhand te weten dat men een risico van een fractuur ter hoogte van de wervelkolom of femurhals heeft als er geen preventieve behandelingsmogelijkheden zijn?

Gents schepen voor Mobiliteit Filip

Klinische graadmeters zoals leeftijd, hydrogénée gewicht, lengte, body mass index (bmi roken, alcohol en jaren na menopauze zijn duidelijk van minder waarde om de botdichtheid te voorspellen. De beste klinische scores, alhoewel statistisch significant gecorreleerd met botmetingen, kunnen slechts tot 40 van de botdichtheidvariabiliteit verklaren. 5, alhoewel gelijk welke botmetingsplaats het risico van zowel pols-, wervel- als dijbeenfractuur kan voorspellen, wordt de risicostratificatie voor wervelfracturen het best gedaan door meting van de botdichtheid ter hoogte van de wervelkolom en de risicostrategie voor heupfracturen door meting ter hoogte van de femurhals. Voor de leeftijd van 50 jaar is er in de normale bevolking een goede correlatie tussen alle botmetingsplaatsen, zoals radius, lumbale wervelkolom, femur (hals, trochanter, ward-driehoek) en calcaneus. Een lage botdichtheidswaarde, waar ook gemeten, is indicatief voor een fractuurrisico op gelijk welke plaats. Het is bekend dat osteoporosepatiënten in de regel fracturen op meer plaatsen krijgen. Als er eenmaal een fractuur is opgetreden, is er een sterk verhoogde kans op meer fracturen. Met de meest verspreide huidige techniek, namelijk de (dexa)-botdichtheidsmeting kan de botdensiteit van de lumbale wervelkolom en het proximale femur gemeten worden. Deze gegevens zijn in de regel voldoende om een risicostratificatie te bepalen.

3, op het ogenblik van een fractuur ter hoogte van de voorarm, wervel of dijbeen is vaststelling van osteoporose niet moeilijk. Maar aangezien botverlies aanvankelijk symptoomloos plaatsvindt (de stille dief met andere woorden voor fracturen optreden, wordt de diagnose osteoporose bijna nooit op tijd gesteld, dat garden wil zeggen op een ogenblik dat effectieve therapie nog mogelijk. Botdichtheidsmeting is niet bedoeld als een diagnostische test voor fracturen maar als een risicomaat voor toekomstige fracturen. Een botdichtheidsmeting moet dus gebruikt worden als een test voor risicostratificatie. Dit is analoog aan andere risicofactormetingen zoals cholesterol voor hartziekten en bloeddruk voor cerebrovasculair accident. Er is ruime evidentie dat een botdichtheidsmeting patiënten kan indelen op basis van fractuurrisico en dat de waarde van de botdichtheidsmeting om fractuurrisico te bepalen aanzienlijk beter is dan cholesterolbepaling als het gaat om hart- en vaatziekten. 4, botdichtheidsmetingen kunnen 75-85 van de botsterktevariatie in de bevolking verklaren.

Spaanse spreekwoorden - talennet

Wat is de waarde van botdichtheidsmetingen voor de diagnosestelling van osteoporose? Dat osteopenie en haar gevolgen, namelijk fracturen, technologie een belangrijk wereldgezondheidsprobleem vormen, wordt niet meer betwijfeld. Het osteoporoseprobleem zal immers nog belangrijk toenemen als gevolg van veroudering van de bevolking, ook en in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, als er geen specifieke maatregelen getroffen worden. Het levensrisico van heupfracturen is 15 voor blanke vrouwen en 5 voor mannen, en ongeveer 1 op 3 van de vrouwen boven de 65 jaar zal een of meer wervelindeukingen krijgen. 2, bij patiënten met femurhalsfracturen zijn morbiditeit en mortaliteit sterk verhoogd ten opzichte van leeftijdsgenoten. De grote morbiditeit leidt tot langdurige opname in ziekenhuis en verpleeghuis. In het jaar 2050 zullen de 65-jarigen 22 en ouderen boven de 85 jaar 5 van de wereldbevolking uitmaken.

Het kind met het badwater weggooien
Rated 4/5 based on 621 reviews